Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ash213

Pages: [1]
1
Europe / Language translation request (Polish)
« on: Wednesday 11 March 09 09:05 GMT (UK)  »
could some one please translate this for me? its in polish, thanks

Quote
Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie zawiadamia, że poszukiwania dokumentów i informacji oraz wykonywanie reprodukcji z materiałów archiwalnych stanowią odpłatne usługi wykonywane przez archiwum państwowe. Zakres i warunki wykonywania oraz zasady wyceny świadczonych usług określa obowiązujący od 29 września 2008 r. Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Poznaniu (załącznik do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu nr 9 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi archiwalne). Z zamówieniem na wykonanie usługi reprograficznej mamy do czynienia tylko wówczas, kiedy zamawiający poda nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki inwentarzowej oraz numer strony lub karty, na której znajduje się żądany dokument. W każdym innym przypadku mamy do czynienia z usługą wyszukiwania podlegającą opłacie.
Zgodnie z wyżej przywołanym cennikiem cena za jedną godzinę poszukiwań polegających na wyszukiwaniu dokumentów, informacji oraz realizacji kwerend tematycznych w materiałach archiwalnych obcojęzycznych wynosi 90,00 PLN (w latach 1866-1914 językiem urzędowym na obszarze ówczesnego Królestwa Polskiego był język rosyjski).
 
W odpowiedzi na Pana zamówienie (otrzymane za pośrednictwem Archiwum Państwowego w Poznaniu w dniu 9 lutego br.) dotyczące odszukania (zidentyfikowania) aktu urodzenia Jozefa Błaszkowskiego, Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych poszukiwań w księdze metrykalnej okręgu bóżniczego Kleczew z 1887 r., odnaleziono (zidentyfikowano) akt zgonu osoby o nazwisku Josif (Józef) Błaszkowski.
Akt ten został sporządzony w języku rosyjskim, będącym wówczas językiem urzędowym na terenie tzw. Królestwa Polskiego (Kongresowego) i innych ziem polskich pod zaborem rosyjskim. Akt jest podwójnie datowany – według kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego.
 
Podane w zamówieniu wskazówki wyszukiwawcze pozwoliły na odszukanie i identyfikację dokumentu po piętnastu minutach poszukiwań (w materiałach obcojęzycznych), a koszt poszukiwań w tym przypadku wyniósł 22,50 PLN.
W przedmiotowej sprawie możemy zaproponować wykonanie kserokopii tego dokumentu. Cena za wykonanie kserokopii formatu A4 z archiwaliów wynosi 2,00 PLN. Ponadto, na podstawie paragrafu 4 przywołanego cennika, opłata jest w tym konkretnym przypadku podwyższona o 50% ze względu na utrudnienia techniczne wykonania reprodukcji z ksiąg metrykalnych, czyli opłata wynosi 3,00 PLN od kserokopii formatu A4.
Archiwum pobiera także zryczałtowaną opłatę pocztowo-bankową, która przy wysyłce zagranicę wynosi 30,00 PLN.
 
Wyżej wspomniany akt stanu cywilnego zapisany jest na jednej stronie i nie przekracza formatu A4, zatem łączna opłata za wyszukanie i sporządzenie kserokopii wyniesie 25,50 PLN (22,50 PLN plus 3,00 PLN) oraz 30,00 PLN opłaty pocztowo-bankowej. Razem 55,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 50 groszy).
W rozliczeniach z zamawiającymi, którzy przebywają za granicą, dopuszczalne jest wnoszenie należności w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD), przelewem na rachunek bankowy Archiwum – według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu realizacji zamówienia.
 
Jeżeli jest Pan zainteresowany otrzymaniem kserokopii tego dokumentu, to kwotę w wysokości 55,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 50 groszy), ewentualnie po przeliczeniu i zaokrągleniu 12,00 EUR (słownie: dwanaście euro) lub 15 (słownie: piętnaście dolarów), należy wpłacić na konto Archiwum Państwowego w Poznaniu (State Archives in Poznan, ul. 23 Lutego 41/43, Poznan):
Kredyt Bank S.A. III Oddział Poznan
Bank account no. ( IBAN ) PL 26 1500 1621 1216 2001 0692 0000 ( BIC ) KRDBPLPW
Prosimy przesłać na nasz adres (adres oddziału w Koninie) kopię dowodu wpłaty, co znacznie przyspieszy termin przesłania kserokopii. Sporządzone kserokopie wysyłamy tradycyjną pocztą,

2
Europe / Anyone know about the surname: Blaschofsky??
« on: Saturday 27 December 08 16:33 GMT (UK)  »
Found out my great grandfather's original surname was Blaschofsky.  Anyone know anything about it?

His father was Solomon Kosky (Blaschofsky)  I'd like to trace these roots.

3
Europe / Kosky's to England from Poland spelt Blachskosky???
« on: Thursday 06 November 08 13:26 GMT (UK)  »
Looking for a spelling..

Great grand parents came to england from Russia or Poland.

When they came to England they authorities shorterned their name to KOSKY from something like BLACHSKOSKY

My dad doesnt have correct spelling. if anyone could help out, that would be great. THANKS

Pages: [1]