Author Topic: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH  (Read 6484 times)

Offline dathai

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 7,900
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH
« Reply #9 on: Wednesday 08 June 16 08:40 BST (UK) »
Witness statement of Seamus Daly Irish Republican Brotherhood 1916 gives brief mention of a Seamus Casey of the Gaelic League,he himself was a ''Centre'' or rank equivalent to Colonel in the I R B.
http://www.bureauofmilitaryhistory.ie/reels/bmh/BMH.WS0360.pdf#page=5

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.


Offline dathai

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 7,900
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH
« Reply #10 on: Wednesday 08 June 16 10:14 BST (UK) »
Page 129
http://www.nli.ie/pdfs/mss%20lists/beaslai.pdf

MS 33,950(1) O'Cathasaigh,Seamus
principally concerning the production of plays at the Oireachtas. written in Irish and English.
22 items 1906 to 1919

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.


Offline Mary Geraghty

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 11
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH
« Reply #11 on: Wednesday 08 June 16 11:45 BST (UK) »
Tá an suíomh a luaigh Daithí iontach.
The site that Daithí menioned is a wonderful.
Is breá liom an taithí phearsanta a léamh.
I love to read about the personal experience .

Steve,
Has this been translated for you? I know you quoted from some of it.
http://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=0488
It seems that Séamas worked at Kingsbridge Railway station which is now Houston Station, in honour of Seán Houston. He died on the train on the way home from work in Inchicore in 1919. I vaguely remember that the station in Inchicore had some involvement in 1916. The Inchicore Works are now closed. Were a very well-known landmark. The work in maintaining the trains took place there. Would have had a hugh workforce at the time.Offline Mary Geraghty

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 11
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile

Offline Mary Geraghty

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 11
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH
« Reply #13 on: Wednesday 08 June 16 23:13 BST (UK) »
Ó CATHASAIGH, Séamus ( c.1864–1919)   Cuid a haon.  Part 1. Literal translation. No time to convert to 'proper English'
In aiste faoin gcéad Oireachtas in 1897 (An Glór 24 Bealtaine 1947) scríobh Tadhg ó Donnchadha: ‘Ní nach ionadh do chabhraíomar go léir leis an obair, oiread agus ab fhéidir linn. Ach tar éis an clár a shocrú thit urmhór an dua ar an rúnaí Séamus Ó Cathasaigh, agus is ábalta a rinn sé a chion, ní hamháin don chéad Oireachtas, ach do gach ceann ina dhiaidh sin go bhfuair sé bás.... Má bhí an lá leis an gcéad Oireachtas is dósan atá barr moladh ag dul’.
In an essay regarding the first Oireachtas, in 1897 (An Glór 24 Bealtaine 1947). Tadhg Ó Donnchadha wrote. ‘Indeed, we all helped with the work, as much was we were able. But after the programme was decided,  most of the work fell on the secretary Séamus Ó Cathasaigh, and it is ably he did his utmost, not only for the first Oireachtas but for each one after that until he died…. It is to him that the greatest praise is due to him for the success of the 1st Oireachtas.’
Mac ba ea é le William Casey, cléireach. I dtuairisc in Sinn Féin 19 Lúnasa 1911 ar a ‘bhainis airgid’ deirtear gurbh é aonmhac Uilliam Uí Chathasaigh as an Muileann Cearr é. Phós sé Kathleen Weir, haitéir arbh fheirmeoir a hathair, ar 19 Lúnasa 1886 in Eaglais Naomh Seosamh, Bóthar Berkeley, Baile Átha Cliath. Cléireach an cur síos ar shlí bheatha Shéamuis ag an am agus ba é a sheoladh 7 Paráid Ghrattan. Bhí cónaí ar Chaitlín ag 76 Sráid loch, na Driseoige. Dar le foirm Dhaonáireamh 1911 gur i gcathair Bhaile Átha Cliath a rugadh é. Bhí 47 bliana d’aois aige ag an bpointe sin. B’as Co. na hlarmhí dá bhean Caitlín (45) agus ní raibh Gaeilge aici. Seisear clainne a rugadh dóibh agus bhí cúigear díobh beo. Bhí ceathrar iníonacha sa teach oíche an Daonáirimh, iad idir 16 agus 24 bliana d’aois. Mac ba ea an duine eile den chúigear. Bhí cónaí orthu ag 11 Cúilbhealach Naomh Seoirse, Droim Conrach, agus bhí post cuntasóra ar an mbóthar iarainn ag Séamus.
He was a son of William Casey, clerk.  In a report in Sinn Féin 19 August 1911 at his “silver wedding” it is said that he was the only son of William Casey from Mullingar. He married Kathleen Weir, a hatter/millner whose father was a farmer, on 19 August 1886 in St. Josephs Church, Berkely Road, Dublin. Séamus’s occupation at the time is listed a a clerk and his address as 7 Grattan Parade.  Caitlín  lived at 76 ??? Lake Street, The Briars/Brambles????. According the 1911 census he was born in Dublin. He was 47 at this time. His wife Caitlín (45) was from Co. Westmeath and she did not have Irish. Six children were born to them and five were alive. There were four daughters in the house on the night of the census, they were between 16 and 24 years old. The fifth was a son. They lived in St. Georges Avenue, Drumcondra and Séamus had an accountacy job with the railroad.

Bhí sé i láthair ag cruinniú de Chonradh na Gaeilge 27 Meán Fómhair 1893 (Fáinne an Lae 12 Meitheamh 1926), bhí ina bhall den Ard-Choiste ó thús agus den Choiste Gnó faoin mbunreacht nua anuas go ham a bháis, agus ar dhuine de rúnaithe na heagraíochta ó Nollaig 1896 go Feabhra 1901. Níl amhras ach go raibh sé ar dhuine de na baill ba ghníomhaí sna blianta tosaigh. Nuair a beartaíodh ar 25 Lúnasa 1896 Féile an Oireachtais a chur ar bun ceapadh triúr de bhaill an Ard-Choiste chun na socraithe a dhéanamh: Séamus, Pádraig Mac Cathmhaoil (Keawell) agus Dónall Ó Conchubhair.
He was present at a meeting of the Gaelic League 27 September 1893 (Fáinne an Lae 12 Meitheamh 1926), He was a member of the executive committee from the beginning and of the business commitee under the new constitution up to the time of his death, and one of the secretaries of the organisation from Christmas 1896 to February 1901. There is no doubt but that he was one of the most active members in the early years. When it was decided on 24 August 1896 to set up an Oireachtas festival, three people were elected as members of the executive committee to make the plans: Séamus, Pádraig Mac Cathmhaoil (Keawell) agus Dónall Ó Conchubhair,

Offline Mary Geraghty

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 11
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH
« Reply #14 on: Wednesday 08 June 16 23:13 BST (UK) »
Cuid a dó.  Part 2
Dúirt Torna: ‘Bhí taithí aige ar ghnó rúnaíochta ina oifig ag ceann an bhóthaír iarainn ag Droichead an Rí agus thugadh sé a chuid eolais agus a dhúthracht don obair a dhéanadh sé do Chonradh na Gaeilge.... Níor Ghaeilgeoir é ach d’fhéad sé an Ghaeilge a léamh. Dá bhfaigheadh sé Éire air ní fhéadfadh sé í a labhairt—fear aonteanga ab ea é, ar nós a lán eile. Ach chaith sé a dhícheall agus a thalann ar a son, agus níor scorn leis cúnamh d’iarraidh nó comhairle a ghlacadh dá mbeadh sé i bponc’.
Torna said: He had experience of the secretarial work in his ofice at the railway at Kingsbridge agus he used to apply his knowlege and enthusiasm  to the work he used to do for the Gaelic League. He was not a Gaeilgeoir but he could read Irish. He had problems speaking it, he was monolingual like many another. But he did his best on its behalf an he did not hesitate  to ask for help or advice when needed.
39 bliana a bhí caite aige ag obair don GSWR, comhlacht iarnróid an deiscirt agus an iarthair, agus d’éag sé sa traein agus é ag dul abhaile ó Inse Chór tar éis obair an lae 22 Meán Fómhair 1919, de réir na tuairisce in Catholic Bulletin, Meitheamh 1921, dar teideal ‘Triúr dea-Ghael a fuair bás obann’. Cuireadh síos ansiúd air mar ‘Laighneach léannta, duine uasal ó mhullach talamh agus cruinneolas aige ar gach cúinne de Roinn na hEorpa’. Dúirt Risteárd Ó Foghludha in Misneach 22 Deireadh Fómhair 1919 go raibh sé ag cruinniú de choiste an Oireachtais an Satharn roimhe sin ‘agus é chomh himníoch i gcúrsaí na gcomórtas liteartha is mar bhí sé aon bhliain go dtí seo, ón lá a céadchuireadh an tOireachtas ar bun.... Bíodh gur dhuine fásta é nuair a thosnaigh obair na Gaeilge, thug sé faoin saothar le fonn, agus bhí léamh agus scríobh na teanga aige go maith, cé nach raibh sé ro-oilte ar labhairt na Gaeilge...’.
39 years he spent working for GSWR, a railroad company of the south and west an he died in the train going home from work in Inchicore after his days work on 22 September 1919, according to the report in Catholic Bulletin, June 1921, under the title “Three great Gaels who died suddenly”.  He was described as Educated Leinsterperson, a gentleman to his fingertips and  he had detailed knowledge of every part of Europe. Risteárd Ó Foghludha said  in Misneach 22 October 1919 that he had been at the committee meeting of the Oireachtas the Saturday previously, and the he was as concerned regarding the literary competitions as he had been every year up to now, since the Oireachtas was first established... Even though he was an adult when he started working learning Irish, he took to the work with enthusiasm and his reading and writing of the language was good, even though he was not over skillful in speaking Irish.

Offline stevehyland

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 32
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH
« Reply #15 on: Wednesday 26 April 17 11:02 BST (UK) »
Mary,

My apologies for not thanking you for all the work.  I haven't been on Roots for some time and hadn't seen your posts until tonight.  They are very valuable.

Thanks so much,

Steve
Hyland, Casey and Tyrrell (Meath and Westmeath, Ireland)

Kelly and Casey (Dublin, Ireland)

Kearney/Carney/Carnie (Fermanagh/Donegal, Ireland, Renfrewshire Scotland), Porteous (Fermanagh/Donegal, Ireland, Renfrewshire, Scotland)

Whitehead (London, Middlesex, England),

Awege (Prussia), Martin (Dover, Cornwall, England),

Stuart (Derbyshire, England),

Offline hallmark

 • -
 • RootsChat Marquessate
 • ****
 • Posts: 13,738
  • View Profile
Re: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH
« Reply #16 on: Wednesday 26 April 17 12:12 BST (UK) »
He is a son to William Casey, clerk. Sinn Fein's report of 19 August 1911 on a 'silver wedding' said William was the only son Casey is from Mullingar. He married Kathleen Weir, whose farmer father Hatter, on August 19, 1886 in St. Joseph's Church, Berkeley Road, Dublin. '
Give a man a record and you feed him for a day.
Teach a man to research, and you feed him for a lifetime.

Offline dublin1850

 • RootsChat Veteran
 • *****
 • Posts: 506
 • New to genealogy -a great lover of Dublin history
  • View Profile
Re: TRANSLATING A REFERENCE TO SEAMUS O CATHASAIGH
« Reply #17 on: Friday 19 May 17 22:50 BST (UK) »
Ó CATHASAIGH, Séamus ( c.1864–1919)   Cuid a haon.  Part 1. Literal translation. No time to convert to 'proper English'

 Caitlín  lived at 76 ??? Lake Street, The Briars/Brambles????.loch in 76 Sráid loch, na Driseoige, is probably Íocht.
I believe it should translate as Lower Dorset St. Your guess is as good as mine where they got Driseoige from.
Coffey, Cummins, Cummins [Skirke, Laois], Curran, Dillon [Clare], Fogarty [Garran, Laois/Tipp], Hughes, Keshan (Keeshan), Loughman [Killadooley, Laois], Mallon [Armagh], Malone, Markham [Caherkine, Clare], McKeon(e) [Sligo/Kilkenny/Waterford], McNamara, Meagher, Prescott [Kilkenny/Waterford/Wexford?], Rafferty, Ryan, Sullivan, Tobin
GEDMatch: T665306 tested with Family Tree DNA
GEDCOM file: 1980344