Author Topic: Handwriting. Dutch, 1765. Added better link.  (Read 229 times)

Online mckha489

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 6,538
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Handwriting. Dutch, 1765. Added better link.
« on: Tuesday 01 June 21 12:40 BST (UK) »
I would be grateful if anyone could transcribe this.  It is OK to leave it in the Dutch, I can deal with that separately I hope, but I am having trouble figuring out much at all.


 https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/

It doesn't seem to link properly.  Enter Jacobus du Cros in the search field

 The third one is the one of interest.

du Cros   Jacobus.     Amsterdam 10-09-1765 NotariŽle archieven

there are 4 pages that look interesting.
Side tracked to a friendís very interesting Norfolk families. MORGAN, PRATT, HORNOR, SUCKLING, GLEANE etc. And in London DOWNES, du CROZ, MORGAN (same MORGANs as the Norwich lot)

Online mckha489

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 6,538
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Side tracked to a friendís very interesting Norfolk families. MORGAN, PRATT, HORNOR, SUCKLING, GLEANE etc. And in London DOWNES, du CROZ, MORGAN (same MORGANs as the Norwich lot)

Offline Zefiro

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 18
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: Handwriting. Dutch, 1765. Added better link.
« Reply #2 on: Tuesday 17 August 21 09:50 BST (UK) »
I transcribed this for you. A few words elude me.
Summary: Jacobus Du Cros owed money to the 4 persons listed in this document: Hendrik Smits' widow, mr Gujot Pin, mr Floris van Mollem and mr Hendrik Kuhn. These persons now receive their money out of what's left of the 'boedel' of Du Cros. 'Boedel' can mean 2 things: goods or legacy, the first relating to a living person, the latter to a deceased one. In this case I think he did not die. Can you confirm this?
Quote
Op den 10de, 12 en 13e september des jaers seventienhondert
vijffensestig compareerden voor mij Salomon Dorper,
openbaer notaris //tot Amsteldam bij den edele hove van Holland
geadmitteert ende voor de getuijgen nagenoemt//
Compareerden
De heer J. Gujot Pin op 't Konings
pleijn
De heer Hendrik Kuhn op de
Nieuwe Tijds Voorburgwal bij de
kolck.
De heer Floris van Mollem inde Nes
en juffrouw Geertruijd Budding
wed(uwe) Hend(ric)k Smit in de Calverstraet
hoek nauwe Capelsteeg
alle binnen dese stad woonende en
respective crediteuren van
Jacobus Ducros gewoont
hebbende tot Breda.
Dewelcke bekenden en verklaerden
van en uijt handen van den
heer George Bulow, koopman
tot Breda, als derselver gewesene
gemagtigde ontfangen te
hebben de somma van f.362-9-
sijnde alle het geene door
opgemelde heer George Bulow
vand'overgeschotene penningen
vanden boedel van gedaegde
Jacobus du Cros ('t welck onder bewaring//
vanden griffier als bij 't Geregt
van Breda gequalificeert
berustende is geweest),
na aftreck van
kosten onder derselver
borgtogte is ontfangen geworden en van welcke pen-
ningen dan bij repartitie
zij respective compareerders
van voorgemelde heer George
Bulems komen te ontfangen
te weeten
Zij wed(uwe) Hendrik Smits de somme van f.182
Hij heer J. Guiot Pin de somme van f.19
Hij heer Floris van Nollem de somme van f.102
en Hij heer Hendrik Kuhn de somma van f.59-9
... berekend op gemelde somme van f.362-9
Voor en wegens welcke voldoeninge
en overgave der opgemelde
goederen zij comparanten
George Bulow in sijn gedagte//
gehad hebbende qualiteijt
volkomentlijk bedanken,
enqueteeren, met belofte hem
en sijne erfgenaemen ...
wegens sijne geinterponeerde
borgtogte als voor verdere aen
en naev..inge op ende
jegens eener iegelijk, altijd
kost & schadeloos te sullen
contra guarandeeren, ende
bevrijden met verdere aen-
neeming en verbintenis so
bij aldien er meerdere
schuldeijsschers tot laste van
opgemelde Jacobus du Cros
mogte opkoomen, die gelijk
of beter regt als de compa-
ranten mogten hebben
als dan na rato van ieders
ontfangst, telkens op vermaning
restitutie te sullen doen so veel
er vereijscht mogte werden,
stellende ...
sey te saemen en eenieder
int besonder den ...
den ander tot borg en//
principale schuldenaar
so voor de namaninge als te
doene restitutie, en uijtkeering
onder afstand van de benefitien
ordinis, divisionis, et
excussionis, *
en zij weduwe van't velle jaers
raeds besluijt en willekeure deser steede,
*van d'uijtwerkings
kragt vandien, hen houdende
ten ieders opsigte
door mij notaris wel en
nabehooren onderregt te
sijn, en dat onder verband
van haere respective
persoonen & goederen als
na regter.
Aldus gepasseert binnen de steede
...Online mckha489

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 6,538
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: Handwriting. Dutch, 1765. Added better link.
« Reply #3 on: Tuesday 17 August 21 10:19 BST (UK) »
Thank you so much!!

Yes, you are correct, he did not die, but sometime between 1748  and 1771 he and his family went to London where he died in March 1773.

Thank you again.
Side tracked to a friendís very interesting Norfolk families. MORGAN, PRATT, HORNOR, SUCKLING, GLEANE etc. And in London DOWNES, du CROZ, MORGAN (same MORGANs as the Norwich lot)